• Diğer

DUYURU

KIRIKKALE İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ 6 (ALTI) AYLIK 25 KALEM MEYVE VE SEBZE ALIMI
KAMU HASTANE BİRLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Kırıkkale İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Yüksek ihtisas Hastanesi 6 (Altı) aylık 25 Kalem Meyve ve Sebze alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2016/449200
1-idarenin
a) Adresi                                            : BAĞLARBAŞI MAHALLESI LOKMAN HEKIM CADDESİ 71100 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 3182151285 - 3182151286
c) Elektronik Posta Adresi : kale.satinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 internet adresi (varsa)  
 
 2-ihale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 25 KALEM YAŞ MEYVE VE SEBZE Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale doküman' içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Teslim yeri : KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ İLGİLİ DEPO
c) Teslim tarihi : 01.01.2017 tarihinde başlar 30.06.2017 tarihinde sona erecektir
 
3- ihalenin
 a) Yapılacağı yer : KIRIKKALE İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZ' SATINALMA 2. KAT NO:113
 
b) Tarihi ve saati  : 24.11.2016 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırıkkale İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRIKKALE İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ SATIN ALMA 2 KAT NO:113 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların arpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim  fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 PATATES kilogram 16.000
2 KURU SOĞAN kilogram 4.000
3 DOMATES kilogram 10.000
4 SALATALIK kilogram 5.000
5 HAVUÇ kilogram 7.000
6 MARUL adet 5.000
7 KIRMIZI LAHANA kilogram 500
8 MAYDANOZ adet 7.000
9 DEREOTU adet 3.000
10 LİMON kilogram 6.000
11 SARIMSAK kilogram 100
12 TAZE BİBER kilogram 5.000
13 PATLICAN kilogram 6.000
14 KABAK kilogram 5.000
15 PIRASA kilogram 4.000
16 ISPANAK kilogram 3.000
17 KARNABAHAR kilogram 3.000
18 SEMİZOTU kilogram 3.000
19 KÜLTÜR MANTARI kilogram 3.500
20 PORTAKAL kilogram 15.000
21 MUZ kilogram 10.000
22 ELMA kilogram 15.000
23 ARMUT kilogram 8.000
24 KEREVİZ kilogram 1.600
25 MANDALİNA kilogram 5.00
 
 
Okas Kodu Okas Açıklaması
03221000  Sebzeler
03221000 Meyveler, turunçgiller, zeytinler, kuruyemiş ve diğer meyve çekirdekleri
 
  • ÇOK OKUNANLAR
  • ÇOK YORUMLANANLAR

DUYURULAR

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku