• Diğer

DUYURU

KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ET VE ET ÜRÜNLERİ ALIMI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ- KIRIKKALE SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YEMEKHANESİ İÇİN 5 KISIM ET VE ET ÜRÜNLERİ ALIMI
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2016/557901
1-idarenin
a) Adresi                                             : BAĞLARBAŞI MAH. DR. AHMET AY CAD. NO:4/A YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ KARŞISI 01 71400 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 3182331229- 3182330667
c) Elektronik Posta Adresi : kale.imis@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 internet adresi (varsa) 
 
 2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.KISIM-DANA KUŞBAŞI 2.000 Kilogram, 2.KISIM TAVUK BUT (Special) 1.200 Kilogram, 3.KISIM- TAVUK DÖŞ, (FLATO) 400 Kilogram, 4.KISIM- TAVUK ŞİNİTZEL 300 Kilogram, 5.KISIM-DANA CİĞER 300 Kilogram Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale doküman' içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Teslim yeri :  Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Yemekhane Ambar Memurluğu
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 31.12.2017 tarihine kadar peyderpey alınacaktır.
 
3- ihalenin
 a) Yapılacağı yer : Bağlarbaşı Mah. Dr. Ahmet AY Cad. No:4/A Yüksek İhtisas Hast. Karşısı- Kırıkkale
b) Tarihi ve saati  : 27.12.2016 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Tarım İl Müdürlüğü’nce verilen Çalışma İzin Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Sağlık Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü- Satın alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Sağlık Müdürlüğü- Kırıkkale adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların arpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim  fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
1- Teminat mektupları dışındaki teminatlar ve İhale Doküman Bedelleri Kırıkkale Sağlık Müdürlüğü Yemekhanesi Ziraat Bankası Kırıkkale Şubesindeki TR92000100031666126940-5002 nolu hesaba yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
 
 
 
 
 
 
  • ÇOK OKUNANLAR
  • ÇOK YORUMLANANLAR

DUYURULAR

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku