• Diğer

DUYURU

GÜVENLİK KAMERASI SATIN ALINACAKTIR
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİK
KIRIKKALE POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU GÜVENLİK KAMERASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                                 : 2016/451966
1-İdarenin
a) Adresi                          : Erenler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:158 71450 YAHŞİHAN/KIRIKKALE
b) Telefon ve faks numarası                 : 3183573700-3183573712
c) Elektronik Posta Adresi                    : kirikkaleilozelidare@icisleri.gov.tr
d)İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi                                          : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı                : 28 KALEM GÜVENLİK KAMERASI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                            : Kırıkkale İl Özel İdaresi Demirbaş Ambarı
c) Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakıp 90 gün içerisinde malın tamamı (montaj dahil) teslim edilecektir.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer                    : Kırıkkale İl Özel İdaresi- İhale Salonu- Erenler Mah. Cumhuriyet Cad. No:158 71450  Yahşihan/KIRIKKALE
b) Tarihi ve saati: 06.12.2016-10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:                                 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası  belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son  beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %35 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belde veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklinin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) (Değişik: 16/8/2014-29090 R.G/ 3. md.) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. aday veya istekliler imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.
4.3.3. 
4.3.3.1.  Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Teklif edilen kameraların ve NVR’ın markası ONVIF Full Member platformunda yer alacaktır. Bu husus ONVIF platformunun resmi web sitesinden teyit edilecektir.
 
Sistemde kullanılacak Kamera ve NVR ‘ın ihale tarihi itibariyle üreticinin web sitesinde yayınlanmış olan ürünlerden olacak, üretimden kalkmış (End of  Life) ürünlerden olmayacaktır.
 
4.3.4.  Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler; teklif edilecek her tipten kameralar ve NVR cihazları ile ilgili teknik dokümantasyonu teklifte sunacaklardır.
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler
4.4.1.
Kamu veya Özel sektör adına yapılan her türlü Güvenlik Kamerası İşi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı  Kırıkkale İl Özel İdaresi- İhale Bürosu-Erenler Mahallesi Cumhuriyet Cad. No: 158 71450 Yahşihan/KIRIKKALE  adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırıkkale İl Özel İdaresi- İhale Bürosu-Erenler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 158 71450 Yahşihan-KIRIKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarım çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150  (yüz elli ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 
 
  • ÇOK OKUNANLAR
  • ÇOK YORUMLANANLAR

DUYURULAR

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku