• Diğer

DUYURU

36 AY  SÜRELİ SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIM İŞİ
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ – KIRIKKALE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
36 AY SÜRELİ SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIM İŞİ  hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2017/473503
1-idarenin
a) Adresi                                             : Bahçelievler Mahallesi Çullu Cad. Başpınar Spor Kompleksi KIRIKKALE GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 71400
 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 3182452545 - 3182452943
c) Elektronik Posta Adresi : kirikkale@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 internet adresi 
 2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :  36 AY SÜRELİ 21 ADET SİLAHSIZ  ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ HİZMET ALIMI İŞİ
 Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale doküman' içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Yapılacağı yer: İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI İL VE İLÇE TESİSLERİMİZİN TAMAMINDA GÖREVLENDİRİLECEKTİR.
c) Süresi: İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2020
3- İhalenin
 a) Yapılacağı yer: BAHÇELİEVLER MAHALLESİ ÇULLU CAD. BAŞPINAR SPOR KOMPLEKSİ  MERKEZ KIRIKKALE
b) Tarihi ve saati  : 30.10.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerinde getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN 5. MADDESİ İLE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN 10. MADDESİ GEREĞİ KORUMA VE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ İÇİN ÖN GÖRÜLEN T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA VERİLMİŞ ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETİ FAALİYETİ İZİN BELGESİNİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETİNİN SUNULMASI ZORUNLUDUR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin  yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler;
Teklif edilen belgenin %10dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a)İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b)İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a)Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar)en az 0,75 olması,
b)Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0.15 olması,
c)Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranın 0,50’den küçük olması, yeterlilik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önce yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş veya onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gider oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerinin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler
a)İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan veya sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimi gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KAMU KURUM VE KURULUŞLARI VEYA ÖZEL SEKTÖRDE BİR SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK YAPILAN HER TÜRLÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı İL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE SERVİSİ adresinden satın alınabilir.
 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRIKKALE GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE  adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 
 
 
  • ÇOK OKUNANLAR
  • ÇOK YORUMLANANLAR

DUYURULAR

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku