• Diğer

DUYURU

KIRIKKALE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ (İDARE) RESMİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ AMACIYLA 01/01/2018-31/12/2020 TARİHLERİ ARASINDA 36 AY SÜRELİ 2 ADET SÜRÜCÜLÜ BİNEK OTO KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİNİ KAPSAMAKTADIR (YAKIT HARİÇ)
KIRIKKALE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
Kırıkkale Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İdare) resmi hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 01/01/2018-31/12/2020 tarihleri arasında 36 ay süreli 2 adet sürücülü binek oto kiralama hizmet alımı işini kapsamaktadır (yakıt hariç) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                                 : 2017/531033
1-      İdarenin
a)Adresi                                               : KURTULUŞ MAH. ŞAİR NEDİM CAD. NO:10 71100 MERKEZ/KIRIKKALE                                                       
b)Telefon ve faks numarası                 : 3182242859/109-3182240901
c)Elektronik Posta Adresi                    : iskurkirikkale@iskur.gov.tr
d)    İhale dokümanının görülebileceği   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  adresi
2-      İhale konusu hizmetin
a)Niteliği, türü ve miktarı                : 01.01.2018-31.12.2020 tarihleri arasında 52 sürücü ve 2 adet binek araçla sürücülü araç kiralama hizmet alımı
                                                                             Ayrıntılı bilgiye EKAP ‘ta yer alan ihale
                                                                            dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
                                                                            ulaşılabilir
b)Yapılacağı yer                              : Çalışma ve İş Kurumu Kırıkkale İl Müdürlüğü
c)Süresi                                         : İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2020
3-      İhalenin
a)Yapılacağı yer                    : Türkiye İş Kurumu Çalışma Ve İş Kurumu Kırıkkale İl Müdürlüğü Kurtuluş Mah Şair Nedim Caddesi No:10 KIRIKKALE
b)Tarihi ve saati                                       : 16.11.2017- 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:                           
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler, teklif ettikleri binek araçlara ilişkin, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibariyle uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları  Kasko Değer Listesinde bulunduğu şekilde, aracın markası, arac tipi, model ve kasko bedeli bilgilerini teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur.Söz konusu belgeyi sunmayan istekliler ihale dışı bırakılacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulun belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası / ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
 Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektöre yapılmış sürücülü veya sürücüsüz hizmet aracı kiralama işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %1 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı  Türkiye İş Kurumu Çalışma Ve İş Kurumu Kırıkkale İl Müdürlüğü Destek hizmetleri Servisi KIRIKKALE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye İş Kurumu Çalışma Ve İş Kurumu Kırıkkale İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 
 
  • ÇOK OKUNANLAR
  • ÇOK YORUMLANANLAR

DUYURULAR

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku