• Diğer

DUYURU

TAHMİL TAHLİYE  HİZMET ALIMI
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE MKE PİRİNÇ FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
Tahmil Tahliye  Hizmet Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası                                 : 2017/449246
1-İdarenin
a)Adresi                                               : Karşıyaka Mah. Ahılı Cad. No:63  71300 
                                                                    MERKEZ/KIRIKKALE
b)Telefon ve faks numarası                 : 3182243010 – 318 2242893
c)Elektronik Posta Adresi                    : mkepirinc@mkek.gov.tr
ç)    İhale dokümanının görülebileceği   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
          internet adresi(varsa)      
2-İhale konusu malın
a)Niteliği, türü ve miktarı                : Tahmil tahliye hizmet işi 18 personel ile 24 ay boyunca (01.01.2018 – 31.12.2019)yürütülecektir.
                                                        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
                                                        içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri                                    : Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE)
                                                       Pirinç Fabrikası Müdürlüğü ve Fesih Müdürlüğü Fek-Fesih kısmı
.
c)      Süresi                                  : İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2019
3-İhalenin
a)Yapılacağı yer                                      : Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE)
                                                               Pirinç Fabrikası Müdürlüğü
b)Tarihi ve saati                                       : 14.11.2017 – 15:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğn yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelim %40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörde yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Pirinç Fabrikası Müdürlüğü Alım Servis Şefliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Pirinç Fabrikası Müdürlüğü 63 No’lu Oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatları çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120(Kırkbeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 
 
  • ÇOK OKUNANLAR
  • ÇOK YORUMLANANLAR

DUYURULAR

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku