• Diğer

DUYURU

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
KIRIKKALE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/13426
 
1-İdarenin
a) Adresi : Fabrikalar Mahallesi Fevzi Çakmak Cad. 1 71100 MERKEZ/KIRIKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 3182246123 - 3182242583
c) Elektronik Posta Adresi : kale6421s.alma@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 83.700 Lt. 95 oktan kurşunsuz benzin, 107.500 Lt. motorin ile 50.000 Lt. diğer motorin 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Bu işe ait teknik şartnamenin 5. maddesinde yer almaktadır.
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal teslim edilecek/işe başlanacaktır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 31.12.2018 tarihine kadar olan takvim günüdür.(31.12.2018 dahildir) Akaryakıt ürünleri Motorin, (Motorin (diğer) ve 95 Oktan Kurşunsuz Benzin) İdareye ait araçlara takılacak olan ATC ile, ATOS bulunan bağlı istasyon pompalarından araç depolarına ve İdarenin teknik şartnamede belirtilen hizmet binalarında kullanılan Jeneratör yakıt depolarına, ısıtılma amaçlı kullanılan motorin hizmet binası yakıt deposu ve/veya tankına, çim biçme makinesine akaryakıt ürünleri fiş karşılığından akaryakıt pompasından teslim edilecektir. Araçlar için akaryakıt ürünleri İdarece belirlenen limitler dahilinde oto sürücüsü tarafından talep edildiği zamanda, İdarece Jeneratör yakıtı ve hizmet binasının ısıtılması için talep edilen motorin en geç bir (1) iş günü içerisinde , çim biçme makinesi için talep edilecek akaryakıt ürünü talep edildiği gün içerisinde, Yüklenici tarafından ivedi olarak teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü-Fabrikalar Mah.Fevzi Çakmak Cad.No:1 Kat 4 Lojistik Şube Müdürlüğü Merkez/KIRIKKALE
b) Tarihi ve saati : 09.02.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İş bitim tarihine kadar geçerliliği bulunan:
a) İstekli, bir “Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu” ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş, teklif sahibinin “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu” olduğunu gösteren belge.
b) İstekli, bir “Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi” ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş, “Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi” olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği bu işe ait teknik şartnamede belirtilen belgeler.
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Akaryakıt ve petrol ürünleri alımı.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 70 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü-Fabrikalar Mah.Fevzi Çakmak Cad.No:1 Kat 4 Lojistik Şube Müdürlüğü Merkez/KIRIKKALE adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü-Fabrikalar Mah.Fevzi Çakmak Cad.No:1 Kat 4 Lojistik Şube Müdürlüğü Merkez/KIRIKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 
İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulu İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
 
  • ÇOK OKUNANLAR
  • ÇOK YORUMLANANLAR

DUYURULAR

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku