• Diğer

DUYURU

7 KALEMDE DİJİTAL KUMPAS, KOMPARATÖR SAATİ VS MUHTELİF MALZEME
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE  KIRIKKALE AĞIR SİLAH VE ÇELİK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ
7 KALEMDE DİJİTAL KUMPAS, KOMPARATÖR SAATİ VS MUHTELİF MALZEME
 alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                                 : 2017/266773
1-İdarenin
a) Adresi                          : Fabrikalar Mahallesi Çelik Caddesi No:9  71330 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE
b) Telefon ve faks numarası                 : 3182242892-3182242891
c) Elektronik Posta Adresi                    : mkecelik@mkek.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi                                            
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                :  3AD. DİJİTAL KUMPAS, 10 AD. 20 MM KOMPARATÖR SAATİ, 1 AD. DİJİTAL DIŞ ÇAP KUMPASI, 1 AD. DIŞ ÇAP 0-500 MM, 10 AD.M. KOPARATÖR SAATİ, 9 AD. MANYETİK STAND
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                              : FABRİKAMIZ AMBAR TESLİMİ
c) Teslim tarihi                        : Sözleşmenin imzalanmasını izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde teslim edilecektir.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer                    :  MKEK Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati:  13.06.2017-10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:                                 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İsteklilerihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihale sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında  % 15 (on beş)  oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı MKEK Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Mali İşler Müdürlüğü Veznesi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MKEK Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Haberleşme Arşiv Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir mal kalemi miktarı ile bu kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 13.Diğer hususlar:
İhale,  Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 
  • ÇOK OKUNANLAR
  • ÇOK YORUMLANANLAR

DUYURULAR

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku